Zadzwoń do nas

54 2886525 lub 509 437030

Napisz e-mail

laura@drzewiarz.eu
  • pl
  • it
  • gb
  • fr
  • de

Regulamin
Warunki szczególne wynajmu sali bankietowej w Lipnie przy ul.Wojska Polskiego 10.
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu
sali bankietowej w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego 10 własność CHZ Inter-Aim Sp. z o.o.
Umowa pomiędzy klientem a właścicielem sali zostaje zawarta w momencie dokonania
rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.
II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje wynajem internetowo (wypełniając
formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.drzewiarz.eu lub telefonicznie )
Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego terminu i godzin
która jest utrzymywana przez 3 dni robocze; w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela
tj. C.H.Z. Inter-Aim Sp. z o.o. z Siedzibą w Lipnie przy K.Wyszyńskiego 24 pełna kwota rezerwacji.
2. Wpłacona kwota stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania pełnej zapłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna
ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zapłaty całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z
potwierdzeniem wpłaty. Na żądanie klienta, zgłoszone przy potwierdzaniu rezerwacji, wystawiana
jest faktura vat dokumentująca otrzymaną wpłatę.
5. O ile nie została opłacona cała należność za rezerwację a tylko zaliczka, pozostałą kwotę
należy uiścić niezwłocznie, najpóźniej na przeddzień zarezerwowanego wynajmu przelewem
bankowym za potwierdzeniem wpłaty przesłanym na mail lub sms.
6. Płatności online obsługuje firma Przelewy24, Dostępne formy płatności:
a. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni
WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew
(Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota
Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem
(Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING
Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus
Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew
Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer
Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)
b. Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank
Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit
Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
c. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
d. Reklamacje płatności
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio
na kartę Kupującego.
III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem sali bankietowej a klientem obejmuje tylko i
wyłącznie wynajem sali z zapleczem. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz,
woda, ogrzewanie w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy powinien nastąpić na godzinę przed rezerwowanym terminem wynajmu
zaś zwrot nie później jak godzinę po upływie rezerwacji za co opłaty dodatkowe nie będą liczone.
3. Na wniosek klienta i możliwości przedsiębiorcy czas rozpoczęcia i zakończenia może być
korygowany za co w łaścicielowi będzie przysługiwała dopłata zgodna z cennikiem.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji wynajmu nawet, jeśli z
przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, wynajem ulegnie opóźnieniu lub skróceniu
(trudności komunikacyjne, powody osobiste).
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o
wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela sali bankietowej na szkodę.
6. Klient może korzystać z sali jedynie w celu realizacji imprezy okolicznościowej i nie może
jej oddawać w dalszy podnajem pod rygorem unieważnienia rezerwacji.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym
lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację
o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu następnym.
8. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za zaproszonych gości i szkody
jakie mogą wyrządzić na zdrowiu oraz rzeczowe sobie i/lub osobom trzecim.
IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających przebywać na sali podczas imprezy jest ograniczona do 100 (sto osób)
Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o planowanej ilości uczestników.
W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do sali.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie sali bankietowej
w stanie zastanym.
3. Osoby uczestniczące w imprezie mogą przebywać wyłącznie na sali bankietowej i w okolicy
przyległej bezpo średnio do lokalu za co odpowiedzialność ponosi wynajmujący.
4. Właściciel sali bankietowej może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego
wynajmu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu naszego lokalu lub gości
albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w sali
bankietow e j.
5. W lokalu i na zapleczu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
ze względu na warunki przeciwpożarowe.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w lokalu i
na sali bankietowej urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie
ognia otwartego w postaci np. grilla
V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli termin nowy przypada w droższym okresie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie rezerwacji: termin wynajmu lokalu, sali można przedłużyć o ile jest wolny,
należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji:
a. na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia najmu zaliczka ulega zwrotowi w 50%,
b. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia najmu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem
75% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela lokalu nakład
pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej
cenie w ramach oferty last minute,
c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia najmu zaliczka ulega potrąceniu w całości
tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakłady
pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej
cenie bez gwarancji sprzedania usługi w tym terminie.
VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu
rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej
rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie
rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z
umowy.
VII. Zwierzęta
W lokalu nie mogą przebywać zwierzęta gości ( psy, koty ) chyba, że nie bedą one uciążliwe dla
pozostałych gości jak i również są tak ułożone, że nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu
lokalu. Bezwzględnie zgodę winien wydać wynajmujący który odpowiada przed właścicielem za
ewentualn e szkody i sprzątanie odchodów.
VIII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można
natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo
zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego.
Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej
anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste
klienta lub jego gości, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być
zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi
z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
IX. Ochrona danych osobowych
1. W trakcie dokonywania rezerwacji telefonicznej lub na stronie internetowej www.drzewiarz.eu
Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych
osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z
2002 r.,Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach
marketingowych jest dobrowolna.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich.
3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z
Administratorem danych, którym jest C.H.Z. Inter-Aim Sp. z o.o. na adres e-mailowy:
biuro@drzewiarz.eu,telefonicznie +4 8 509 437030 lub w inny dowolny sposób.
4. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą
elektroniczną informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach handlowych i
promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.
X. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Zostaw numer - oddzwonimy